Croeso i Barc Ynni Bryn Cadwgan

Mae Parc Ynni Bryn Cadwgan, sy’n cael ei gynnig gan y cwmni ynni adnewyddadwy Galileo, wedi’i leoli ar ffin Sir Gaerfyrddin/ Ceredigion, tua 10km i’r dwyrain o Lambed, 10km i’r de o Dregaron a 16km i’r gogledd o Lanymddyfri.

Yn cynnwys hyd at 25 o dyrbinau gydag uchafswm uchder hyd at flaen y llafn o 230m. Bydd gan yr elfen wynt yn unig gapasiti gosodedig o hyd at 175 megawat (MW). Mae paneli ffotofoltäig solar a thechnoleg system storio ynni batri hefyd yn cael eu hystyried yn y Parc Ynni, yn amodol ar gwblhau astudiaethau technegol pellach.

Wedi’i leoli mewn ardal wledig, denau ei phoblogaeth ym Mryniau Mynyddoedd Cambria, mae safle Parc Ynni Bryn Cadwgan yn elwa o adnodd gwynt rhagorol. Mae’r safle’ncael ei ddefnyddio ar hyn o bryd ar gyfer pori tir amaeth a choedwigaeth.

Oherwydd maint Parc Ynni arfaethedig Bryn Cadwgan, caiff ei ddosbarthu yn Ddatblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DAC) a bydd cais cynllunio yn cael ei gyflwyno i Benderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PEDW) i Weinidogion Cymru benderfynu arno. Mae hyn yn berthnasol i bob prosiect cynhyrchu ynni rhwng 10MW a 350MW.

Er na fydd Cynghorau Sir Caerfyrddin a Cheredigion yn penderfynu ar y cais cynllunio, maent yn ymgyngoreion statudol allweddol a byddant yn paratoi Adroddiadau Effaith Lleol fel yr awdurdodau cynllunio lletyol.

Bydd y Cais yn cael ei weinyddu gan Lywodraeth Cymru, gyda’r disgwyl y bydd yn barod i’w gyflwyno erbyn diwedd 2024.

Os caiff Parc Ynni Bryn Cadwgan ei gymeradwyo, fe allai’r tyrbinau yn unig gynhyrchu dros 175 megawat (MW), digon i bweru hyd at 115,000 o gartrefi. Gallai hyn arbed hyd at 171,000 tunnell o allyriadau carbon deuocsid y flwyddyn, gan helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a chefnogi Cymru i gyrraedd ei tharged o allyriadau nwyon tŷ gwydr sero net erbyn 2050.

Yn ogystal, bydd yn darparu buddion cymdeithasol ac economaidd i gymunedau lleol ac i’r rhanbarth ehangach, er enghraifft trwy adeiladu a chyflogaeth weithredol a buddsoddiad economaidd hirdymor.

Mae’r prosiect wedi sicrhau capasiti grid a disgwylir i’r pwynt cysylltu fod yn is-orsaf newydd yng Nglan-y-fferi. Byddai’r cysylltiad â’r grid yn amodol ar gais cynllunio ar wahân yn y dyfodol.

Cynnig y Prosiect

Ynni adnewyddadwy – mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a darparu ynni cartref.

Mae’r cynnig ar gyfer Parc Ynni Bryn Cadwgan wedi’i osod yn erbyn cefndir yr argyfwng hinsawdd, a’r angen i symud at ffynonellau ynni mwy cynaliadwy er mwyn lleihau ein hallyriadau nwyon tŷ gwydr.

Mae digwyddiadau diweddar hefyd wedi canolbwyntio meddyliau pobl ar y risgiau o orddibyniaeth ar danwydd ffosil wedi’i fewnforio, gyda chost gynyddol nwy yn gyrru’r cynnydd enfawr mewn biliau ynni.

Gall twf ynni adnewyddadwy diogel a gynhyrchir gartref helpu i ynysu Cymru a’r DU rhag ergydion prisiau yn y dyfodol a chwarae rhan allweddol wrth ddatgarboneiddio gwres, pŵer a thrafnidiaeth.

Gwynt ar y tir yw un o’r ffynonellau rhataf o gynhyrchu trydan o adeiladau newydd yn y DU, ac mae eisoes yn gwneud cyfraniad pwysig at yr amrywiaeth ynni adnewyddadwy.

Bydd twf hyn yn y dyfodol yn helpu i gyflawni targed Llywodraeth Cymru ar gyfer cynhyrchu 100% o anghenion trydan Cymru o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2035.

Lleoliad y Safle

Ffeithiau a Ffigurau

Manyleb

Amserlen ddangosol

 1. arolygon ar y gweill
  2022 – 2024

 2. Cyflwyno i PEDW

  Hydref 2023
 3. Arddangosfeydd cyhoeddus

  Hydref 2023

 4. Dechrau 2024
 5. Arddangosfeydd cyhoeddus gan gynnwys dogfennau cynllunio drafft a Datganiad Amgylcheddol

  Canol/Diwedd 2024
 6. i PEDW

  Diwedd 2024

 7. 2025

* Mae Cais Cwmpasu yn ceisio cael gan PEDW gwmpas a lefel y wybodaeth y mae angen ei darparu yn y Datganiad Amgylcheddol.

Arlwy gymunedol Galileo

Mae Galileo wedi ymrwymo i ddatblygu prosiectau sy’n sicrhau buddion sylweddol a diriaethol yn lleol ac sy’n meithrin cysylltiadau cymunedol cryf.

Os bydd yn llwyddiannus, bydd miliynau o bunnoedd yn cael eu gwario’n lleol dros oes y parc ynni, yn ogystal â chreu a chefnogi swyddi presennol mewn meysydd megis adeiladu a lletygarwch.

Cronfa Cyfoeth Cymunedol

Bydd Parc Ynni Bryn Cadwgan yn rhoi cyfle gwirioneddol i adeiladu a chyfrannu at Gronfa Cyfoeth Cymunedol barhaus a chynaliadwy, er budd y gymuned leol am oes y parc ynni a thu hwnt.

Rydym wedi ymrwymo i archwilio gyda grwpiau a sefydliadau lleol sut y gellir dosbarthu Cronfa Cyfoeth Cymunedol, sy’n gysylltiedig â mynegrif ar gyfer oes weithredol y parc ynni, orau.

Bydd maint y gronfa gymunedol yn seiliedig ar bob MW o’r prosiect cyfan yn darparu incwm gwarantedig o £5,000 y flwyddyn (wedi’i gysylltu â mynegai).

Rydym yn annog mewnbwn gan aelodau o’r gymuned leol ynghylch y mathau o brosiectau lleol yr hoffent eu gweld yn elwa o’r gronfa cyfoeth.

Amlygir rhai awgrymiadau i’w hystyried isod:

 • Gostyngiadau Ynni Lleol

Rydym yn awyddus i archwilio’r potensial ar gyfer diystyru biliau ynni ar gyfer yr eiddo hynny yn y cymunedau sydd agosaf at y parc ynni. Byddai hyn o fudd uniongyrchol a diriaethol i’r bobl sy’n byw ac yn gweithio agosaf at Barc Ynni Bryn Cadwgan, a byddai’n agored i bob adeilad preswyl, busnes a chymunedol.

 • Cronfa Addysg a Hyfforddiant

Er mwyn annog myfyrwyr lleol sydd am ymestyn eu haddysg ond efallai nad oes ganddynt y modd i wneud hynny, gallem sefydlu cynllun bwrsariaeth parc ynni. Gan weithio gydag ysgolion lleol ac ymarferwyr addysg bellach, gallem gefnogi darpar ddysgwyr a’r rhai sy’n dymuno mynd i mewn i Brentisiaethau Modern neu ddatblygu sgiliau ar y tir.

Rhanberchnogaeth Gymunedol

Yn ogystal â’r Gronfa Cyfoeth Cymunedol, bydd hyd at 10% o berchnogaeth yn y prosiect yn cael ei gynnig i’r gymuned o amgylch y datblygiad. Mae gennym brofiad helaeth o weithio gyda chynghorwyr y llywodraeth ar faterion o’r fath, a all gynorthwyo i ddarparu cyngor a chefnogaeth broffesiynol i’r gymuned leol.

Gellir defnyddio unrhyw elw a ddaw o unrhyw gyfran perchnogaeth er budd y gymuned. Yn ogystal, mae ein tîm mewn sefyllfa dda iawn o ystyried eu bod wedi bod yn ymwneud yn uniongyrchol â chyflawni cydberchnogaeth gymunedol yn llwyddiannus mewn mannau eraill yn y DU.

Cronfa Gymunedol Adeiladu

Bydd Cronfa Gymunedol Adeiladu ar gael i grwpiau a sefydliadau lleol i gyd-fynd â dechrau’r gwaith adeiladu hyd nes y bydd y parc ynni’n dechrau, er mwyn helpu i wneud iawn am unrhyw anghyfleustra a achosir yn ystod y cyfnod adeiladu.

Ymgysylltu â’r Gymuned

Yn Galileo, rydym yn credu’n gryf yn yr angen am ddeialog barhaus ynghylch ein prosiectau o’r cychwyn cyntaf. Rydym yn addo ymgynghori a gwrando’n ofalus ar farn y cymunedau, gan wneud newidiadau i gynnwys y safbwyntiau hyn lle bo modd.

Rydym yn croesawu’r cyfle i wrando ar farn pobl leol drwy e-bost neu dros y ffôn, a byddwn yn cynnal nifer o arddangosfeydd cyhoeddus i ymgynghori ymhellach â’r gymuned yn ddiweddarach yn 2023/24.

Dogfennau i’w lawrlwytho

Dod yn fuan: Adroddiad cwmpasu wedi'i gyflwyno i PCAC CLICIWCH YMA I AGOR Y BYRDDAU YMGYNGHORI* CLICIWCH YMA I AGOR Y LLEOLIADAU GOLYGFANNAU CLICIWCH YMA I AGOR Y GOSODIAD ARFAETHEDIG DANGOSOL

*byrddau ymgynghori diweddaru 30/11/23

Rhagor o wybodaeth

Os hoffech drafod y cynnig ar gyfer Parc Ynni Bryn Cadwgan yn fanylach, cysylltwch â:

Leslie Walker | Rheolwr Prosiect
Ebost: BrynCadwgan@galileoenergy.uk
Ffon: 01550 910285

Am Galileo

Wedi’i sefydlu yn 2020, mae Galileo yn ddatblygwr, perchennog a gweithredwr ynni adnwyddadwy Ewropeaidd, aml-dechnoleg, sy’n tyfu’n gyflym, gyda chenhadaeth i gyfrannu’n sylweddol at gyflawni targedau lleihau allyriadau byd-eang. Ein nod yw gwneud hyn drwy ddatblygu digon o brosiectau ynni gwyrdd integredig, craff, effeithlon, o ansawdd uchel fel bod ynni adnewyddadwy yn dod yn brif ffynhonnell trydan i holl ddefnyddwyr ynni Ewrop.

Ar hyn o bryd mae gennym bortffolio datblygu prosiect o dros 7000 MW ar draws nifer o wledydd Ewropeaidd, gan gynnwys y DU, Sweden, Sbaen, yr Eidal, yr Almaen, Ffrainc a Gwlad Pwyl. Gyda swyddfa yng Nghaerdydd, mae Parc Ynni Bryn Cadwgan yn un o’r prosiectau ynni adnewyddadwy newydd sydd ar y gweill ledled Cymru.

Mae ein huwch dîm rheoli yn cynnwys arbenigwyr ynni a buddsoddi blaenllaw sy’n dod â degawdau o brofiad rhyngwladol ar draws mwy na deg ar hugain o farchnadoedd. Mae ein cyllidwyr yn gronfeydd seilwaith a phensiwn hirdymor sydd ag ôl troed byd-eang, meddylfryd rhyngwladol, a meddylfryd cydweithredol.

Mae rhagor o wybodaeth am Galileo ar gael yn galileoenergy.uk

Bydd y wefan hon yn cael ei diweddaru’n rheolaidd i sicrhau bod y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect ar gael.

Partneriaid…

Cyfeiriadau

1 Allbwn Blynyddol
Wedi’i gyfrif trwy luosi’r capasiti gosodedig mewn MW â nifer yr oriau mewn blwyddyn (8760) ac wedyn lluosi hyn â ffactor llwyth cyfartalog hirdymor DESNZ ar gyfer gwynt ar y tir (26.34%) wedi’i fynegi ar ffurf ffracsiwn o 1 (e.e. 0.2634). Y ffynhonnell ar gyfer ffactorau capasiti yw Crynhoad o Ystadegau Ynni’r Deyrnas Unedig (DUKES) a gyhoeddir yn flynyddol gan DESNZ (Yr Adran Diogelwch Ynni a Sero Net).

2 Cyfwerth â Phŵer Cartrefi 
Wedi’i Gyfrifo gan ddefnyddio’r ystadegau diweddaraf gan DESNZ sy’n dangos mai 3,509kWh yw defnydd domestig cyfartalog blynyddol aelwydydd ym Mhrydain Fawr (ym mis Rhagfyr 2022, a ddiweddarir yn flynyddol). Mae RenewableUK yn cyfrif cartrefi sy’n cael eu pweru yn: nifer y megawatiau a osodwyd, wedi’i luosi â ffactor llwyth ar y tir “pob gwynt” DESNZ a fynegir ar ffurf ffracsiwn o 1, wedi’i luosi â nifer yr oriau mewn blwyddyn, wedi’i rannu â’r defnydd trydan domestig blynyddol cyfartalog a fynegir ar ffurf MWh.

3 Lleihau CO2 
Mae RenewableUK yn defnyddio ystadegyn allyriadau “pob tanwydd anadnewyddadwy” DESNZ o 424 tunnell fetrig o garbon deuocsid fesul GWh o drydan a gyflenwir yn y Crynhoad o Ystadegau Ynni’r DU (Gorffennaf 2023) Tabl 5.14 (“Allyriadau carbon deuocsid amcangyfrifedig o’r trydan a gyflenwir”). Cyfrifir gostyngiad mewn carbon drwy luosi cyfanswm y trydan a gynhyrchir gan wynt bob blwyddyn â nifer y tunelli metrig o garbon y byddai tanwyddau ffosil wedi’u creu i gynhyrchu’r un faint o drydan.

https://www.renewableuk.com/page/UKWEDExplained